Femårig skattebefrielse

Från och med den 1 januari 2010 skattebefrias personbilar som uppfyller särskilda miljökrav. Skattebefrielsen innebär att den som köper en personbil som uppfyller särskilda miljökrav inte ska betala fordonsskatt under de fem första åren från det att fordonet togs i bruk. Denna skattebefrielse ersätter den tidigare miljöbilspremien.
Syftet med skattebefrielsen är att uppmuntra fler att köpa personbilar som är bränsleeffektiva eller som drivs med förnybara bränslen. Transportstyrelsen ansvarar för att kontrollera om en personbil som tas i trafik för första gången uppfyller miljökraven som innebär att den ska skattebefrias.
Skattebefrielsen gäller personbilar som tas i trafik för första gången i Sverige och den gäller för alla, oavsett om man köper bilen som privatperson, juridisk person eller i ett företag. För att en personbil ska skattebefrias måste den uppfylla nedanstående krav.
Automatisk skattebefrielse i fem år

När en personbil som uppfyller miljökraven tas i trafik första gången, läggs en uppgift om det automatiskt in i vägtrafikregistret. Om fordonet skulle ändras så att det inte längre uppfyller miljökraven, kommer fordonsskatt att debiteras.
Befrielsen gäller bara fordonsskatten. Övriga avgifter, till exempel vägtrafikregisteravgiften, ska betalas som vanligt.
Även om denna regel införs den 1 januari 2010 gäller den retroaktivt från och med den 1 juli 2009, för att det inte ska bli något tidsmässigt glapp mellan miljöbilspremien och skattebefrielsen.
Tekniska krav

Personbilen ska antingen
1) uppfylla kraven för att indelas i
miljöklass 2005
miljöklass 2005 PM (dieseldrivna bilar)
miljöklass El
miljöklass Hybrid

eller
2) uppfylla gränsvärdena för utsläppsnivå Euro 5 i EG-förordningen (715/2007) om typgodkännande av motorfordon avseende utsläpp. Flera nyare bilmodeller registreras enligt denna princip men de tilldelas inte miljöklass men även dessa fordon anses uppfylla de tekniska förutsättningarna för skattebefrielsen.
Övriga krav

Konventionella personbilar (inklusive hybrider)

För bensindrivna personbilar får koldioxidutsläppen vid blandad körning uppgå till högst 120 g/km.
För dieseldrivna personbilar får koldioxidutsläppen vid blandad körning uppgå till högst 120 g/km och partikelutsläppet till högst 5 mg/km.
Alternativbränsledrivna personbilar (personbilar som kan drivas med andra bränslen än bensin, diesel eller gasol)

Bränsleförbrukningen vid blandad körning får vara högst 0,92 liter bensin/mil eller 0,97 kubikmeter gas/mil. Vanligast förekommande alternativa drivmedel är etanol och biogas.
OBS! Förbrukningssiffran i liter avser förbrukningen av bensin och inte av etanol. Anledningen till detta är att uppgiften om förbrukningen av etanol inte finns registrerad i vägtrafikregistret.
Elbilar

Elenergiförbrukningen per 100 kilometer får vara högst 37 kilowattimmar, enligt uppgift från tillverkare eller generalagent.
Bilar med automatisk växellåda

Det finns ett undantag i regelverket när det gäller personbilar med automatisk växellåda. Alternativbränsledrivna personbilar med automatisk växellåda kan – trots att de i sin bränsleförbrukning överskrider gränsvärdena – uppfylla miljökraven för skattebefrielsen. Kravet för detta är att bil-arna i sina originalutföranden (det vill säga med manuell växellåda) uppfyller miljökraven och att det enda som skiljer bilarna åt i utförande är transmissionen (bland annat växlarna) och de komponenter som hör till den.

Källa: Transportstyrelsen