Biogasens klimatnytta är större än tidigare trott

Biogas från avfall ger 95 procent lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med bensin, visar en ny forskningsrapport. Med några enkla förbättringar på biogasanläggningen kan siffran öka till hela 120 procent – det vill säga biogasen blir mer än klimatneutral. Det kan jämföras med schablonvärdena som användas idag och anger att biogas ger 80 procent lägre utsläpp än bensin.
Det är en forskargrupp vid Lunds Tekniska Högskola som på uppdrag av Energimyndigheten räknat fram siffrorna efter att analyserat en skånsk biogasanläggning. Fallstudien ska göra det enklare att studera och optimera andra biogasanläggningar. I Sverige finns ca 20 liknande anläggningar, vars biogas används till bilar och andra fordon. Lika mycket fordonsgas produceras på avloppsreningsverk, som gör biogas från avloppsslam.
– Anläggningen vi har studerat är ganska representativ för hur biogasanläggningar som rötar avfall och gödsel brukar se ut. I studien har vi räknat på hela produktionskedjan och tagit med både direkta och indirekta utsläpp. Vad som är speciellt i undersökningen är att vi har inkluderat indirekta faktorer som man tidigare inte tagit hänsyn till, t ex hur marken påverkas när biogödsel ersätter mineralgödsel. Dessutom är metanläckaget från anläggningen uppmätt och inte baserat på schablondata, som annars ofta används i sådana här analyser, påpekar Mikael Lantz, doktorand i Miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola.
Forskarna kunde också konstatera att biogasen släpper ut 16 gram/kWh biogas av växthusgaserna metan, lustgas samt koldioxid. Dessa utsläpp är alltså ca 95 procent lägre jämfört med bensin och betydligt bättre än de schablonvärden som används idag.
För att göra biogasen ännu mer klimateffektiv föreslår forskarna bla att anläggningen ska värmas med flis, vilket dessutom kan bli billigare för biogasproducenten.
– Ett annat förslag är att täcka biogödsellagren för att på så sätt minska förlusterna av kväve och minska utspädningen med regnvatten. Det har anläggningen redan hunnit genomföra. Tillsammans med några andra förslag kan utsläppen minska med 120 procent jämfört med bensin, utan att produktionskostnaden ökar med mer än ett par ören per kWh fordonsgas, berättar Mikael Lantz.

Idag kör över 23 000 fordon i Sverige på biogas.

Källa: Forskning